Wednesday, November 26, 2014

Pertanyaan-pertanyaan Bertulis Untuk Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Ke-13 tahun 2014Hakmilik strata         
Terangkan prosidur yang lengkap untuk pengeluaran hakmilik strata dengan memetik peruntukan undang-undang yang terpakai.
Senaraikan permohonan hakmilik strata yang masih dalam pemprosesan di Daerah Petaling termasuk tarikh pemaju mengemukakan permohonan dan projek pemajuan.

Prestasi kewangan syarikat-syarikat GLC
Bandingkan keuntungan atau kerugian terkini sebelum cukai yang dicapai oleh keempat-empat syarikat GLC di bawah:
·         Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS),
·         Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB),        
·         Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB), dan  
·         Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS). 

Tunggakan cukai taksiran, cukai tanah dan premium tanah oleh syarikat-syarikat GLC
Senaraikan tunggakan cukai taksiran, cukai tanah dan premium tanah oleh syarikat-syarikat GLC seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB), Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB), dan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) di setiap PBT dan daerah.

Peruntukan untuk Rumah Ibadat Selain Agama Islam
Senaraikan peruntukan yang diberi kepada setiap rumah ibadat selain agama Islam dan senarai penerimanya serta tujuan permohonan peruntukan sejak tahun 2010 hingga 2014.

Bilangan Qualified Title yang masih belum diproses menjadi Final Title
Apakah jumlah Hakmilik Sementara (Qualified Title) yang masih belum diproses menjadi Hakmilik Kekal (Final Title) di setiap daerah pada sekarang?
Perincikan semua faktor dan kekangan yang menyebabkan masalah ini.

Sistem Talian Aduan Rakyat Selangor (STARS)
Huraikan tentang latar belakang dan sejarah STARS dan berikan statistik berkenan dengan bilangan dan jenis aduan yang diterima melalui STARS sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Keluasan tanah rizab Melayu
Terangkan latar belakang, sejarah dan undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran tanah rizab Melayu di Selangor dan berikan keluasan tanah rizab Melayu yang diwartakan di Selangor setiap tahun mengikut daerah sejak tahun 2000.

Program dan strategi “Go Rural”
Adakah kerajaan telah melancarkan apa-apa program pembangunan luar bandar di bawah program “Go Rural” selain daripada program MES dan senaraikan semua projek pembangunan kampung baru, kampung tersusun, kampung bagan dan kampung tradisi di Selangor pada tahun 2014.

Penyediaan Pelan Hak Milik Sambungan
Apakah proses yang terlibat dalam penyediaan Pelan Hak Milik Sambungan (Title in Continuation) selepas selesai sesuatu pengambilan tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960?
Berapa banyak Pelan Hak Milik yang telah didaftar dan belum didaftar di setiap daerah sehingga sekarang?

Ganjaran dan hadiah kepada Pejabat Daerah dan Tanah
Senaraikan semua ganjaran dan hadiah yang diberikan kepada setiap Pejabat Daerah dan Tanah setiap tahun mengikut daerah.
Bagaimanakah ganjaran dan hadiah ini digunakan oleh setiap PDT untuk memperitngkatkan keceriaan tempat kerja dan kebajikan kakitangan PDT?


No comments: